אודות

סחל"ב היא תוכנית הבאה ליישם את חוק עידוד מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך, התשס"א 2000 והתקנות שהותקנו מכוחו.

התכנית באחריות
האגף לחינוך יסודי במשרד החינוך ומופעלת באמצעות חברת מרמנת שנבחרה כזכיין להפעלת.

מצ"ב הפניה לחוזר מנכ"ל -
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-7/HoraotKeva/K-2013-3-1-3-7-78.htm

התוכנית מיועדת לסטודנטים אזרחי ישראל הלומדים תכנית לימודים מלאה לקראת תואר ראשון במוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
סטודנט שישתתף בתוכנית באופן מלא, זכאי למלגה בגובה 60% משכר הלימוד הנהוג באותה שנת לימודים באוניברסיטאות שהמדינה מתקצבת אותן.
ההשתתפות בתוכנית סחל"ב אינה מונעת מהסטודנט לקבל מלגות ו/או הלוואות אחרות המוענקות על-ידי המדינה

סטודנט שישתתף בתכנית זכאי למלגה תמורת התחייבותו להשתלב בפעילות חינוכית בבית הספר היסודי/בגן הילדים בהיקף של 4 שעות שבועיות, בשעות הלימודים (ביום אחד או ביומיים בשבוע).
שעות הפעילות הינן בהתאם לשעות הפעילות של בתי הספר/הגנים.
 

מנהל/ת בית ספר (הפועל תחת חוק יוח"א) המעוניין/נת בשיבוץ סטודנטים בבית ספרו בשנה"ל תש"פ מתבקש למלא את השאלון המצורף מטה עד לתאריך 1.6.2019.

קישור לשאלון:

http://sheelonim.education.gov.il/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=SACHLAB1


פעילות הסטודנטים בתכנית

הפעילות בבית הספר/בגן תתבצע על פי צרכי המוסד הלימודי, תוך התייחסות עד כמה שניתן, בתחום ההתמחות ו/או המומחיות של הסטודנט.

הפעילות של הסטודנט בבית הספר/בגן תתנהל בשעות ובימים קבועים (בהתאם למערכת הסטודנט ולמערכת המוסד החינוכי), במשך כל שנת הלימודים, החל עם פתיחת שנת הלימודים האוניברסיטאית ועד ה 30 ביוני באותה שנה.

הפעילות תתקיים אך ורק בימי הלימודים של מוסדות החינוך (גנים / בתי ספר), בהלימה ללוח החופשות של משרד החינוך.

הסטודנטים יפעלו באופן ישיר עם קבוצות תלמידים בתוך הכיתות במקביל למורה. הסטודנט אינו מורשה להוציא קבוצת תלמידים לעבודה מחוץ לכיתה, אלא בנוכחות מורה.

לכל סטודנט יוצמד מורה / גננת מלווה.

היקף הפעילות של הסטודנט עם התלמידים באופן ישיר יהיה 100 שעות.

בנוסף לפעילות ישירה עם תלמידים מחוייבים הסטודנטים ב- 13 שעות הדרכה בשנה:

1. 3 שעות למפגש הכוונה לפני השיבוץ. 

2. 3 שעות למפגש הדרכה פדגוגית לפני תחילת הפעילות.

3. 4 שעות לשני מפגשי הנחייה של 2 שעות למפגש, עם המנחה האיזורי.

4. 3 שעות לאורך כל שנת הפעילות למפגשי תכנון ומשוב עם המורה המלווה או עם מנהלת בית הספר או עם הגננת/ מנהלת הגן.


שלבים לקבלה לתוכנית

1. עמידה בהצלחה במפגש מיון (לסטודנטים חדשים בתכנית בלבד).

2. השתתפות במפגש שיבוץ עם המנחה שבמהלכו ייחתם חוזה ויימסר שיבוץ למוסד החינוכי.

3. השתתפות במפגש הנחיה פדגוגית טרם תחילת הפעילות במוסד הלימודים